Algemene voorwaarden

 

Ter informatie:

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice “De Uitwaaiers” Ewijk 2017. Kvk-nr: 38021673

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Gelieve goede nota te nemen van deze voorwaarden.

Bij de bevestiging van uw inschrijving komt een link naar deze voorwaarden op uw persoonlijke pagina.

Op verzoek krijgt u direct de voorwaarden in geprinte versie toegestuurd.

1- Definities;

1.1 Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice “De Uitwaaiers” in Ewijk.

1.2 Opdrachtgever: eigenaar/bezitter van de hond, evt. honden.

1.3 Opdracht: het uitlaten en verzorgen van hond door opdrachtnemer.

2- Algemeen;

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer “De Uitwaaiers”.

2.2 Op elke overeenkomst zijn tevens de bepalingen uit het (nieuw)Burgerlijk Wetboek van toepassing.

3- Rechten en plichten opdrachtnemer “De Uitwaaiers;

3.1 De hond wordt op de afgesproken tijd opgehaald en weer afgeleverd op het opgegeven adres. Tenzij anders is overeengekomen en u bv. zelf de hond brengt/haalt.

3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond.

3.3 Opdrachtnemer gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden verbonden aan de overeenkomst met “De Uitwaaiers.

3.4 Opdrachtnemer is door een “bevestigende overeenkomst” gemachtigd om de hond uit te laten.

3.5 Opdrachtnemer houd zich aan de sleutelverklaring, indien deze van toepassing is en vermeldt staat op de persoonlijke pagina.

3.6 Opdrachtnemer laat de hond op de afgesproken tijden uit.

3.7 Opdrachtnemer gaat op zorgvuldige wijze met de hond om.

3.8 Opdrachtnemer heeft het recht de hond, afhankelijk van het gedrag en afspraken met de eigenaar, los te laten lopen.

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie of bijzondere omstandigheden en aantoonbare overmacht. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal 6 weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht op tijdelijk op te schorten bij een weeralarm, extreme gladheid, tropische warmte of bij onweer. “De Uitwaaiers” zal binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen de hond toch onder hun hoede te nemen, in de afgesproken tijden.

3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond op voorhand of later alsnog te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

3.13 Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de hond te weigeren indien deze een gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.

3.14 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

4 – Rechten en plichten opdrachtgever;

4.1 Opdrachtgever gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van “De Uitwaaiers”.

4.2 Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden in de huissleutel verklaring.

4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond jaarlijks tegen Hondenziekte, Parvo, Weil en de Kennelhoest neusdruppel enting zijn geënt.

4.4 Opdrachtgever dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van de hond zo spoedig mogelijk te melden. In overleg kan worden bezien of individuele uitlaat mogelijk is.

4.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.

4.6 Opdrachtgever is WA verzekerd en de hond is daarbij meeverzekerd.

4.7 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.8 Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vuil en nat kan zijn.

4.9 Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.

5 – Aansprakelijkheidsstelling;

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade(letsel), geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Bij geschil over schuld geven eigenaars het beiden op aan hun verzekering.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onopzettelijk schade aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond.

5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever. Ook niet als gebruik gemaakt is van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden. Dit kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de werkelijke en directe schade.

5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht, tenzij dit nadrukkelijk aantoonbaar kan worden gemaakt.

5.7 Eventueel gemaakte, of te maken, kosten als gevolg van bij opdrachtnemer opgelopen schade of letsel, welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

6 – Betalingen;

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank (tikkie) en dient voorafgaand aan de uitlaatservice door de opdrachtgever te zijn voldaan.

6.2 De opdrachtgever is vrij een plotselinge afzegging te doen, voor het uitlaten van de hond mits doorgegeven aan de opdrachtnemer.

6.3 Bij het uitblijven van tijdige betalingen vooraf kan door “De Uitwaaiers” afgesproken dienstverlening met onmiddellijke ingang worden stopgezet.

7- Rechtsgeldigheid;

7.1 Deze voorwaarden zijn wettig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Fabrieken en Bedrijven. Bij het niet naleven hiervan zal het de Rechtbank worden voorgelegd. Kosten voor een rechtsgang zullen op de Opdrachtgever worden verhaald.

8- Portretrechten;

8-1 Door uw hond mee te geven met onze uitlaatservice geeft u “De Uitwaaiers” toestemming om foto’s en filmbeelden van uw hond te gebruiken. Deze zullen echter alleen op sociale media gebruikt worden voor eigen doeleinden van “De Uitwaaiers” en niet commercieel aan derden worden doorgegeven.

8-2 Het staat u echter vrij toestemming in te trekken. Laat het ons dan even weten. Voor roedelfoto’s gaat dat echter niet.

9- Wijzigingen;

9-1 Beleidswijzigingen worden los van deze algemene voorwaarden van kracht op het moment dat deze gecommuniceerd worden met de opdrachtgevers op het moment van ingaan of aankondiging.